Cơ quan thực hiện

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 9, 10 và 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP)

Mã thủ tục 1.008728
Số quyết định 2457/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 9, 10 và 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP)
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trình tự thực hiện
Bước 1. Trình hồ sơ thẩm định:
- Đối với các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố :
Tổ chức, cá nhân khai báo thông tin, đính kèm các tập tin liên quan và nộp hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 3 bước), hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 2 bước) trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Giao thông vận tải).
- Đối với các tổ chức khác:
Tổ chức, cá nhân khai báo thông tin và đính kèm các tập tin liên quan và nộp hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 3 bước), hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 2 bước) trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Giao thông vận tải) hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông vận tải theo thành phần hồ sơ quy định tại mục 6.3.
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ thành phần hồ sơ quy định tại mục 6.3. Nếu hồ sơ còn thiếu, không hợp lệ thì từ chối tiếp nhận. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tiếp nhận hồ sơ và chuyển thông tin hồ sơ đến Trưởng phòng chuyên môn.
Bước 3. Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ:
a) Nếu hồ sơ cần bổ sung các văn bản pháp lý khác làm cơ sở để thẩm định: Trong vòng 5 ngày, Sở Giao thông vận tải có kết quả xử lý hồ sơ là Công văn yêu cầu bổ sung hồ sơ, cập nhật kết quả trên phần mềm và gửi Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.
b) Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ văn bản pháp lý làm cơ sở thẩm định, Sở GTVT chủ trì tổ chức thẩm định như sau:
- Sở Giao thông vận tải tổ chức thẩm định và ban hành Công văn Thông báo kết quả thẩm định theo thời gian quy định.
- Trường hợp hồ sơ cần lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan thì trong thời gian 5 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải có văn bản gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định.
- Trường hợp, Sở GTVT không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, trong vòng 5 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở GTVT có kết quả xử lý hồ sơ là văn bản yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức tư vấn thẩm tra phục vụ công tác thẩm định theo quy định hoặc yêu cầu lựa chọn lại tư vấn thẩm tra hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung thẩm tra (trường hợp chủ đầu tư đã thực hiện việc thẩm định trước khi trình Sở GTVT thẩm định), cập nhật kết quả trên phần mềm và gửi Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng
+ Quy trình lựa chọn tư vấn thẩm tra, điều kiện năng lực của tư vấn thẩm tra và nội dung liên quan tuân thủ theo Điều 10 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình và các quy định hiện hành khác.
+ Sau khi có kết quả thẩm tra, yêu cầu chủ đầu tư hoặc đơn vị điều hành dự án trình lại hồ sơ theo quy định.
Bước 4: Đối với hồ sơ công trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố, Sở GTVT gửi liên thông Kết quả thẩm định kèm dự thảo Quyết định phê duyệt của Sở Giao thông Vận tải trên trang Dịch vụ công trực tuyến đồng thời gửi trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng theo quy định tại khoản 10 Điều 6 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng và nhận Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán của UBND thành phố qua trang Dịch vụ công trực tuyến và từ Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng.
Bước 5: Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng trả kết quả xử lý hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp các khoản phí (nếu có) trước khi nhận.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 41: Ngày làm việc

Lệ phí:

Đối với các công trình Sở Giao thông vận tải trực tiếp thẩm định toàn bộ công việc hoặc Sở Giao thông vận tải thuê tổ chức tư vấn, cá nhân cùng thẩm định thì phí thẩm định được xác định theo mức thu tỷ lệ phần trăm (%) (quy định tại phụ lục 1, Phụ lục 2, Thông tư 210/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán công trình được duyệt .

Cách thức thực hiện:
- Đối với các các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố :
Tổ chức, cá nhân khai báo thông tin, đính kèm các tập tin liên quan và nộp hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 3 bước), hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 2 bước) trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Giao thông vận tải).
- Đối với các tổ chức khác:
Tổ chức, cá nhân khai báo thông tin và đính kèm các tập tin liên quan và nộp hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 3 bước), hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 2 bước) trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Giao thông vận tải) hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông vận tải theo thành phần hồ sơ quy định.
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả xử lý hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu tổ chức yêu cầu)
Thời hạn giải quyết:
a) Tại Sở Giao thông Vận tải;
- Thời gian có Công văn yêu cầu bổ sung các văn bản pháp lý khác làm cơ sở để thẩm định: Không quá 5 ngày làm việc (Khoản 2 Điều 7 Thông tư 18/2016/TT-BXD của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng).
- Thời gian thông báo phải chọn tư vấn thẩm tra: Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Khoản 4 Điều 30 Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ).
- Thời gian có văn bản lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức có liên quan: Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Khoản 3 Điều 8 Thông tư 18/2016/TT-BXD của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng).
- Thời gian thẩm định của Sở GTVT:
+ Trường hợp thuê Tư vấn thẩm tra: Không quá 18 ngày (đối với công trình cấp II và cấp III), 12 ngày (đối với công trình còn lại) (Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng)
+ Trường hợp Sở GTVT tự thẩm định: Không quá 21 ngày (đối với công trình cấp II và cấp III), 14 ngày (đối với công trình còn lại) (Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng.
b) Thời gian phê duyệt của UBND thành phố Đà Nẵng (đối với hồ sơ công trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố): Không quá 05 ngày (Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng).
Trực tuyến 41: Ngày làm việc

Lệ phí:

Đối với các công trình Sở Giao thông vận tải trực tiếp thẩm định toàn bộ công việc hoặc Sở Giao thông vận tải thuê tổ chức tư vấn, cá nhân cùng thẩm định thì phí thẩm định được xác định theo mức thu tỷ lệ phần trăm (%) (quy định tại phụ lục 1, Phụ lục 2, Thông tư 210/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán công trình được duyệt .

Cách thức thực hiện:
- Đối với các các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố :
Tổ chức, cá nhân khai báo thông tin, đính kèm các tập tin liên quan và nộp hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 3 bước), hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 2 bước) trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Giao thông vận tải).
- Đối với các tổ chức khác:
Tổ chức, cá nhân khai báo thông tin và đính kèm các tập tin liên quan và nộp hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 3 bước), hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 2 bước) trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn (Sở Ban ngành - Sở Giao thông vận tải) hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Giao thông vận tải theo thành phần hồ sơ quy định.
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả xử lý hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu tổ chức yêu cầu)
Thời hạn giải quyết:
a) Tại Sở Giao thông Vận tải;
- Thời gian có Công văn yêu cầu bổ sung các văn bản pháp lý khác làm cơ sở để thẩm định: Không quá 5 ngày làm việc (Khoản 2 Điều 7 Thông tư 18/2016/TT-BXD của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng).
- Thời gian thông báo phải chọn tư vấn thẩm tra: Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Khoản 4 Điều 30 Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ).
- Thời gian có văn bản lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức có liên quan: Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Khoản 3 Điều 8 Thông tư 18/2016/TT-BXD của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng).
- Thời gian thẩm định của Sở GTVT:
+ Trường hợp thuê Tư vấn thẩm tra: Không quá 18 ngày (đối với công trình cấp II và cấp III), 12 ngày (đối với công trình còn lại) (Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng)
+ Trường hợp Sở GTVT tự thẩm định: Không quá 21 ngày (đối với công trình cấp II và cấp III), 14 ngày (đối với công trình còn lại) (Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng.
b) Thời gian phê duyệt của UBND thành phố Đà Nẵng (đối với hồ sơ công trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố): Không quá 05 ngày (Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng).
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Tờ trình Thẩm định thiết kế xây dựng kèm Danh mục hồ sơ trình thẩm định BM-QLCL-01.docx Bản chính: 2
Bản sao: 0
2. Các văn bản pháp lý (Bản chính hoặc bản sao) Bản chính: 2
Bản sao: 2
2.1. Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy (nếu có) Bản chính: 1
Bản sao: 0
2.2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có) Bản chính: 1
Bản sao: 0
2.3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) Bản chính: 1
Bản sao: 0
2.4. Kết quả thẩm tra của tư vấn thẩm tra (nếu có) Bản chính: 1
Bản sao: 0
2.5. Văn bản lựa chọn Tư vấn thẩm tra của chủ đầu tư kèm theo hợp đồng (nếu có) Bản chính: 1
Bản sao: 0
2.6. Văn bản yêu cầu lựa chọn Tư vấn thẩm tra của Sở GTVT (nếu có) Bản chính: 1
Bản sao: 0
2.7. Văn bản cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh, bổ sung (nếu có) Bản chính: 1
Bản sao: 0
2.8. Văn bản liên quan khác Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư BM-QLCL-02.docx Bản chính: 2
Bản sao: 0
4. Hồ sơ năng lực của nhà thầu khảo sát, thiết kế Bản chính: 2
Bản sao: 0
4.1. Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, thiết kế xây dựng công trình (Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng). Bản chính: 1
Bản sao: 0
4.2. Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế, lập dự toán của nhà thầu thiết kế. Bản chính: 1
Bản sao: 0
5. Các hồ sơ khảo sát xây dựng phù hợp với giai đoạn thiết kế Bản chính: 1
Bản sao: 0
5.1. Báo cáo kết quả khảo sát có phê duyệt trực tiếp của chủ đầu tư Bản chính: 1
Bản sao: 0
5.2. Văn bản chấp thuận nghiệm thu Báo cáo kết quả khảo sát của chủ đầu tư Bản chính: 1
Bản sao: 0
6. Hồ sơ thiết kế cơ sở (Bản chính hoặc bản sao) Bản chính: 1
Bản sao: 0
6.1. Quyết định phê duyệt dự án Bản chính: 2
Bản sao: 0
6.2. Hồ sơ thiết kế cơ sở đã được phê duyệt Bản chính: 1
Bản sao: 0
7. Hồ sơ thiết kế hoặc hồ sơ thiết kế đã thẩm tra có đóng dấu xác nhận của Chủ đầu tư Bản chính: 1
Bản sao: 0
7.1. Thuyết minh và bản vẽ Bản chính: 2
Bản sao: 0
7.2. Dự toán xây dựng công trình Bản chính: 2
Bản sao: 0
7.3. Chỉ dẫn kỹ thuật Bản chính: 2
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt NamDoanh nghiệpTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải, Trung tâm hành hính thành phố, 24 Trần Phú, Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Công văn yêu cầu bổ sung các văn bản pháp lý, thành phần hồ sơ khác có liên quan làm cơ sở thẩm định
Công văn thông báo yêu cầu lựa chọn tư vấn thẩm tra
Công văn ý kiến thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán
Công văn kết quả thẩm định thiết kế của Sở GTVT (kèm Quyết định của UBND thành phố trong trường hợp UBND thành phố phê duyệt hồ sơ).
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
100/2018/NĐ-CP Nghị định 100/2018/NĐ-CP 2018-07-16 Chính phủ
50/2014/QH13 Luật xây dựng 2014-06-18 Quốc Hội
118/2015/NĐ-CP Nghị định 2015-11-12 Chính phủ
46/2015/NĐ-CP nghị định 2015-05-12 Chính phủ
18/2016/TT-BXD Thông tư 2016-06-30 Bộ Xây dựng
59/2015/NĐ-CP Nghị định 2015-06-18 Chính phủ
68/2019/NĐ-CP Nghị định 2019-08-14 Chính phủ
210/2016/TT-BTC Thông tư 2016-11-10 Bộ Tài chính
42/2017/NĐ-CP Nghị định 2017-04-05
08/2018/TT-BXD Thông tư 08/2018/TT-BXD 2018-10-05
25/2019/TT-BTNMT Thông tư 25/2019/TT-BTNMT 2019-12-31
40/2019/NĐ-CP Nghị định 40/2019/NĐ-CP 2019-05-13
12/2020/QĐ-UBND Quy định nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2020-05-11 UBND Thành phố Đà Nẵng
34/2020/TT-BTC Thông tư 34/2020/TT-BTC 2020-05-05
02/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân công, phân cấp, uỷ quyền trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2018-01-23 Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Yêu cầu, điều kiện thực hiện 1. Các công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở GTVT
2. Tờ trình, Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư phải được lập theo mẫu quy định và đầy đủ các thành phần bắt buộc theo quy định tại mục 1.3.
3. Hồ sơ có bì đựng, phía ngoài ghi rõ tên công trình, hạng mục, phải có danh mục hồ sơ (đối với hồ sơ nộp trực tiếp).
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

Dịch vụ công liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21818543