Cơ quan thực hiện

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế chi tiết và dự toán dự án CNTT

Mã thủ tục 1.008745
Số quyết định 3104 /QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế chi tiết và dự toán dự án CNTT
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử
Trình tự thực hiện
1. Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định của thủ tục này và nộp hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông.
2. Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm định:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ nhưng không đủ điều kiện thẩm định (chưa có chủ trương đầu tư; không có thuyết minh đi kèm; chủ đầu tư và tư vấn thiết kế không ký vào hồ sơ trình thẩm định; tổng dự toán trình vượt quá quy mô đầu tư): Sở Thông tin và Truyền thông không tổ chức thẩm định mà có văn bản trả lại và nêu rõ lý do.
+ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành kết quả thẩm định. Báo cáo kết quả thẩm định (bản PDF, ký số) và kết quả thẩm định Dự toán được gửi về tài khoản điện tử trên Hệ thống Egov của người nộp hồ sơ, đồng thời thông báo đến địa chỉ thư điện tử của người nộp hồ sơ và thông báo bằng tin nhắn đến điện thoại di động của người nộp hồ sơ.
Sau khi nhận được kết quả trên tài khoản của người nộp hồ sơ, tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế chi tiết và dự toán theo kết quả thẩm định của Sở Thông tin và Truyền thông.
Đại diện tổ chức đến nộp bản giấy (bản chính) của hồ sơ, văn bản, tài liệu qua các lần nộp sửa đổi, bổ sung hồ sơ và Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế chi tiết và dự toán (bản đã hiệu chỉnh theo kết quả Sở Thông tin và Truyền thông trả về tài khoản điện tử trên Hệ thống Egov của người nộp hồ sơ) tại Bộ phận Một cửa. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ kiểm tra, đối chiếu, ký, đóng dấu thẩm định và trả kết quả cho tổ chức nếu Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế chi tiết và dự toán đem nộp đúng với Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế chi tiết và dự toán đã được Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định.
+ Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc trả hồ sơ. Văn bản được gửi về tài khoản điện tử trên Hệ thống Egov của người nộp hồ sơ, đồng thời thông báo đến địa chỉ thư điện tử của người nộp hồ sơ và thông báo bằng tin nhắn đến điện thoại di động của người nộp hồ sơ.
Trường hợp tổ chức nộp lại hồ sơ sửa đổi, bổ sung mà không đầy đủ các thành phần theo quy định, không bảo đảm yêu cầu để thẩm định thì hồ sơ coi như không hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ từ chối tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung của tổ chức.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ (không đáp ứng đầy đủ thành phần, số lượng hồ sơ theo yêu cầu của thủ tục): Bộ phận Một cửa sẽ gửi thông báo nêu lý do từ chối hồ sơ trên địa chỉ thư điện tử của người nộp hồ sơ, tài khoản điện tử trên Hệ thống Egov của người nộp hồ sơ, đồng thời thông báo bằng tin nhắn đến điện thoại di động của người nộp hồ sơ.
Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức liên hệ địa chỉ thư điện tử motcua-stttt@danang.gov.vn; fax: 02363.840.124; điện thoại: 02363.881.888 (số máy lẻ 423) hoặc số tắt 1022 để được hướng dẫn thêm.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15: Ngày làm việc

Lệ phí:

Phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại Thông tư 209/2016/TT-BTC; Phí thẩm định Thiết kế chi tiết và dự toán theo quy định tại Thông tư 210/2016/TT-BTC
- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đạt yêu cầu (thời gian này được tính như nhau cho tất cả các lần nộp hồ sơ)
- Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính thành phố (quầy số 23) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích
- Tổ chức có thể thanh toán phí thẩm định qua Cổng thanh toán trực tuyến được tích hợp trên Hệ thống Egov.
Trực tuyến 15: Ngày làm việc

Lệ phí:

Phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại Thông tư 209/2016/TT-BTC; Phí thẩm định Thiết kế chi tiết và dự toán theo quy định tại Thông tư 210/2016/TT-BTC
- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đạt yêu cầu (thời gian này được tính như nhau cho tất cả các lần nộp hồ sơ)
- Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính thành phố (quầy số 23) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích
- Tổ chức có thể thanh toán phí thẩm định qua Cổng thanh toán trực tuyến được tích hợp trên Hệ thống Egov.
Dịch vụ bưu chính 15: Ngày làm việc

Lệ phí:

Phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định tại Thông tư 209/2016/TT-BTC; Phí thẩm định Thiết kế chi tiết và dự toán theo quy định tại Thông tư 210/2016/TT-BTC
- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đạt yêu cầu (thời gian này được tính như nhau cho tất cả các lần nộp hồ sơ)
- Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính thành phố (quầy số 23) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích
- Tổ chức có thể thanh toán phí thẩm định qua Cổng thanh toán trực tuyến được tích hợp trên Hệ thống Egov.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Tờ trình của cơ quan, đơn vị đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế chi tiết và dự toán (Mẫu KHTC 02); To trinh de nghi tham dinh BC nghien cuu kha thi, KTKT, Thiet ke & du toan (Mau KHTC 02).doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế chi tiết và dự toán (có xác nhận của Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, chủ trì thiết kế); Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế chi tiết và dự toán; Bản chính: 1
Bản sao: 0
4. Bản mềm dự toán của hồ sơ (file excel); Bản chính: 1
Bản sao: 0
5. Văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư: Bản chính: 0
Bản sao: 0
- Trường hợp là Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư kèm theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được duyệt; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Trường hợp là Thiết kế chi tiết và dự toán: Quyết định phê duyệt dự án và tài liệu kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả thi. Bản chính: 1
Bản sao: 0
* Lưu ý về số lượng hồ sơ (bản giấy) cần nộp: Bản chính: 0
Bản sao: 0
- Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế chi tiết và dự toán (bản đã hiệu chỉnh theo kết quả Sở TT&TT trả về tài khoản điện tử trên Hệ thống Egov của người nộp hồ sơ): 04 bản. Bản chính: 4
Bản sao: 0
- Tờ trình, Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế chi tiết và dự toán qua các lần sửa đổi, bổ sung: mỗi lần sửa đổi, bổ sung nộp 01 bộ. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệpTổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng
Cơ quan có thẩm quyền Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Đối với hồ sơ đạt yêu cầu: Báo cáo kết quả thẩm định và Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế chi tiết (có ký, đóng dấu thẩm định của Sở Thông tin và Truyền thông). Kết quả thẩm định được trả cho Chủ đầu tư 03 bản, cơ quan thẩm định lưu 01 bản.
Đối với hồ sơ không đạt yêu cầu: Văn bản trả hồ sơ
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
210/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng 2016-11-10
209/2016/TT-BTC Thông tư 2016-11-10
12/2020/QĐ-UBND Quy định nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2020-05-11 UBND Thành phố Đà Nẵng
73/2019/NĐ-CP Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 2019-09-05 Chính phủ
Yêu cầu, điều kiện thực hiện 1. Trường hợp Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Đã có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND thành phố.
2. Trường hợp Thiết kế chi tiết và dự toán: Đã có Quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20990304