Cơ quan thực hiện

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình viễn thông

Mã thủ tục 1.008747
Lĩnh vực Thẩm định chương trình, dự án, công trình, hạng mục thông tin và truyền thông
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 4156/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2021-12-22
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đạt yêu cầu (thời gian này được tính như nhau cho tất cả các lần nộp hồ sơ).

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

- Phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC, cụ thể như sau:

Phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

=

Tổng mức đầu tư được phê duyệt

x

Mức thu

Trường hợp nhóm công trình có giá trị nằm giữa các khoảng giá trị công trình ghi trên Biểu mức thu thì phí thẩm định đầu tư phải thu (theo bảng dưới đây) được tính theo phương pháp nội suy như sau:

Nit =

Nib -    {

Nib - Nia

x ( Git - Gib ) }

Gia - Gib

Trong đó:

+ Nit là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i theo quy mô giá trị cần tính (đơn vị tính: %).

+ Git là quy mô giá trị của nhóm dự án thứ i cần tính phí thẩm định đầu tư (đơn vị tính: giá trị công trình).

+ Gia là quy mô giá trị cận trên quy mô giá trị cần tính phí thẩm định (đơn vị tính: giá trị công trình).

+ Gib là quy mô giá trị cận dưới quy mô giá trị cần tính phí thẩm định (đơn vị tính: giá trị công trình).

+ Nia là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gia (đơn vị tính: %).

+ Nib là phí thẩm định cho nhóm dự án thứ i tương ứng Gib (đơn vị tính: %).

BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tổng mức đầu tư dự án

(tỷ đồng)

<15

25

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

≥10.000

Tỷ lệ %

0,0190

0,0170

0,0150

0,0125

0,0100

0,0075

0,0047

0,0025

0,0020

0,0010

- Phí thẩm định Thiết kế thi công theo quy định tại Thông tư số 210/2016/TT-BTC, cụ thể như sau:

Số phí thẩm định phải nộp

=

Chi phí xây dựng x Mức thu.

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng: Là chi phí xây dựng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng trong dự toán công trình.

+ Mức thu: Được quy định tại Phụ lục 1 và 2 Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp công trình có chi phí xây dựng nằm trong khoảng giữa các chi phí xây dựng ghi trên Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư trên thì số phí thẩm định phải nộp được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

Nt: Mức thu theo chi phí xây dựng cần tính (đơn vị tính: Tỷ lệ %);

Gt: Chi phí xây dựng cần tính định mức (đơn vị tính: Giá trị công trình);

Ga: Chi phí xây dựng cận trên chi phí cần tính định mức (đơn vị tính: Giá trị);

Gb: Chi phí xây dựng cận dưới chi phí cần tính định mức (đơn vị tính: Giá trị);

Na: Mức thu tương ứng với Ga (đơn vị tính: Tỷ lệ %);

Nb: Mức thu tương ứng với Gb (đơn vị tính: Tỷ lệ %).

BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ

Đơn vị tính: Tỷ lệ%

Số TT

Loại công trình

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt (tỷ đồng)

≤15

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

8.000

1

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,126

0,085

0,065

0,050

0,039

0,030

0,026

0,019

0,017

 

BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN

Đơn vị tính: Tỷ lệ%

Số TT

Loại công trình

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt (tỷ đồng)

≤15

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

8.000

1

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,122

0,082

0,062

0,047

0,037

0,029

0,024

0,017

0,014

Tổ chức có thể thanh toán phí thẩm định qua Cổng thanh toán trực tuyến được tích hợp trên Hệ thống Egov.

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức.

Cách thức thực hiện

Tổ chức nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Hành chính thành phố (quầy số 23) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Sở Thông tin và Truyền thông khuyến khích tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Điều kiện thực hiện

Đã có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND thành phố.

Số bộ hồ sơ

01 bộ (bản điện tử)
Trường hợp tổ chức, công dân có nhu cầu nhận bản giấy kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cần nộp:
Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (bản đã hiệu chỉnh theo kết quả Sở Thông tin và Truyền thông trả về tài khoản điện tử trên Hệ thống Egov của người nộp hồ sơ): 02 bản. 

Kết quả thực hiện

1. Báo cáo kết quả thẩm định và Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (ký số xác nhận thẩm định và trả cho tổ chức qua mail nếu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (bản cuối) đúng với hồ sơ đã được Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định) (đối với hồ sơ đạt yêu cầu);
2. Văn bản trả hồ sơ (đối với hồ sơ không đạt yêu cầu).

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Hành chính thành phố, số 03 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

1. Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định về thành phần, số lượng hồ sơ của thủ tục này và nộp hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông.
2. Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm định:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ nhưng không đủ điều kiện thẩm định (chưa có chủ trương đầu tư; không có thuyết minh đi kèm; chủ đầu tư và tư vấn thiết kế không ký vào hồ sơ trình thẩm định; tổng dự toán trình vượt quá quy mô đầu tư): Sở Thông tin và Truyền thông không tổ chức thẩm định mà có văn bản trả lại và nêu rõ lý do.
+ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành Báo cáo kết quả thẩm định (bản PDF, ký số) và kết quả thẩm định Dự toán được gửi về tài khoản điện tử trên Hệ thống Egov của người nộp hồ sơ. 
Sau khi nhận được kết quả trên tài khoản của người nộp hồ sơ, tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán theo kết quả thẩm định của Sở Thông tin và Truyền thông. 
Đại diện tổ chức nộp lại Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (bản cuối đã hiệu chỉnh theo ý kiến thẩm định chuyên môn) qua hộp thư điện tử Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông (địa chỉ email: motcua-stttt@danang.gov.vn. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ kiểm tra, đối chiếu, ký số xác nhận thẩm định và trả cho tổ chức qua mail nếu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (bản cuối) đúng với hồ sơ đã được Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định. Cơ quan, tổ chức không phải nộp bản giấy (bản chính) của hồ sơ, văn bản, tài liệu qua các lần nộp, sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
Trường hợp tổ chức, công dân có nhu cầu nhận bản giấy kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Đại diện tổ chức đến nộp bản giấy (bản chính) Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (bản cuối đã hiệu chỉnh theo ý kiến thẩm định chuyên môn) tại Bộ phận Một cửa. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ kiểm tra, đối chiếu, ký, đóng dấu thẩm định và trả kết quả cho tổ chức nếu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đem nộp đúng với Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đã được Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định.
+ Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ra thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc trả hồ sơ. 
Trường hợp tổ chức nộp lại hồ sơ sửa đổi, bổ sung mà không đầy đủ các thành phần theo quy định, không bảo đảm yêu cầu để thẩm định thì hồ sơ coi như không hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ từ chối tiếp nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung của tổ chức.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ (không đáp ứng đầy đủ thành phần, số lượng hồ sơ theo yêu cầu của thủ tục): Bộ phận Một cửa sẽ từ chối tiếp nhận hồ sơ và nêu rõ lý do từ chối.
Kết quả xử lý hồ sơ hoặc thông báo từ chối hồ sơ được gửi về tài khoản điện tử trên Hệ thống Egov của người nộp hồ sơ. Đồng thời, thông tin xử lý hồ sơ sẽ được gửi mail đến địa chỉ thư điện tử của người nộp hồ sơ và gửi tin nhắn đến điện thoại di động của người nộp hồ sơ.
Lưu ý: Mọi vướng mắc, tổ chức liên hệ địa chỉ thư điện tử motcua-stttt@danang.gov.vn;  fax: 02363.840.124; điện thoại: 02363.881.888 (số máy lẻ 423) hoặc số tắt 1022  để được hướng dẫn thêm.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai

1. Tờ trình của cơ quan, đơn vị đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; Tổ chức, cá nhân có thể tham khảo mẫu Tờ trình (Mẫu TĐ 01) do Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng.

2. Trường hợp Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật:

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư kèm theo Báo cáo đề xuất chủ trương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (có xác nhận của Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, chủ trì thiết kế);

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ(có xác nhận của Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, chủ trì thiết kế);

- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách (có xác nhận của Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, chủ trì thiết kế);

3. Trường hợp Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán - Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán), (có xác nhận của Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, chủ trì thiết kế);

- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh (có xác nhận của Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, chủ trì thiết kế);

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ (có xác nhận của Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, chủ trì thiết kế);

- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách (có xác nhận của Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, chủ trì thiết kế);

4. Hồ sơ khảo sát xây dựng;

- Hồ sơ năng lực của Nhà thầu tư vấn lập hồ sơ:

+ Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình;

+ Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.

- Bản mềm dự toán của hồ sơ (file excel);

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
2. Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;
3. Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;
4. Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;
5. Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;
6. Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19;
7. Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

26010220