Cơ quan thực hiện

Thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước quận, huyện

Mã thủ tục 1.008870
Số quyết định 2909/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước quận, huyện (dịch vụ công trực tuyến mức 4)
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Quản lý quỹ ngân sách, quỹ dự trữ nhà nước và các quỹ tài chính khác của Nhà nước
Trình tự thực hiện
- UBND các quận, huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách quận huyện về Sở Tài chính theo các hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính để Sở Tài chính thẩm định;
- Sở Tài chính tiến hành thẩm định theo các nội dung như sau:
+ Kiểm tra tính đầy đủ của danh mục biểu mẫu báo cáo quyết toán năm theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ, Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các biểu mẫu bổ sung theo các văn bản hướng dẫn có liên quan; nếu thiếu thì đề nghị UBND các quận huyện lập và gửi bổ sung;
+ Kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của số liệu quyết toán, các khoản tăng, giảm so với dự toán được giao sự khớp đúng số liệu giữa các biểu mẫu tổng hợp và chi tiết; sự khớp đúng số liệu hạch toán thu chi ngân sách trên hệ thống Tabmis với báo cáo quyết toán của quận huyện;
+ Kiểm tra số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách các quận, huyện so với số liệu theo dõi tại Sở Tài chính và số liệu hạch toán qua Kho bạc Nhà nước, tình hình sử dụng, quyết toán, nộp trả ngân sách thành phố;
+ Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền qua công tác kiểm toán, thanh tra, thẩm định quyết toán;
+ Nhận xét về quyết toán năm: Nhận xét về thời gian gửi báo cáo quyết toán cho Sở Tài chính, thời gian gửi báo cáo sau khi HĐND phê chuẩn; về sự đầy đủ của biểu mẫu báo cáo quyết toán; Về vấn đề thuyết minh, giải trình; Về số liệu quyết toán;
+ Quá trình thẩm định quyết toán, Sở Tài chính có quyền yêu cầu cơ quan tài chính cấp dưới bổ sung thêm những thông tin và số liệu cần thiết cho việc thẩm định quyết toán; yêu cầu cơ quan có trách nhiệm xuất toán, thu hồi các khoản chi không đúng chế độ và nộp ngay các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước theo chế độ quy định; Nếu có sai sót, yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp điều chỉnh lại số liệu quyết toán.
+ Căn cứ kết quả thẩm định các nội dung nêu trên, Sở Tài chính ra thông báo thẩm định quyết toán năm, gửi UBND quận, huyện, đồng gửi phòng Tài chính - Kế hoạch các quận huyện theo hình thức trực tuyến;
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tuyến 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ: Khác
UBND các quận huyện gửi trực tuyến hồ sơ báo cáo quyết toán đến Sở Tài chính qua Cổng Dịch vụ công thành phố tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử Sở Tài chính tại địa chỉ http://www.taichinh.danang.gov.vn.
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
2. Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách các quận huyện theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (bản chính) Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Các biểu mẫu, tài liệu, hồ sơ liên quan theo hướng dẫn về quyết toán ngân sách của Sở Tài chính (nếu có) Bản chính: 1
Bản sao: 0
1. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của Hội đồng nhân dân cấp huyện Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Tài chính
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, Số 03 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản thông báo kết quả thẩm định quyết toán ngân sách năm.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
83/2015/QH13 Luật 83/2015/QH13 2015-06-25
31/2017/NĐ-CP Nghị định 31/2017/NĐ-CP 2017-03-23
342/2016/TT-BTC Thông tư 342/2016/TT-BTC 2016-12-30
137/2017/TT-BTC Thông tư 137/2017/TT-BTC 2017-12-25
92/2017/NQ-HĐND Nghị quyết số 92/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND thành phố về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện và cấp xã; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp và quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của Ủy ban nhân dân các cấp. 2017-07-07 Hội đồng nhân dân tỉnh
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

26007103