Cơ quan thực hiện

Thủ tục Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

Mã thủ tục 1.009181
Số quyết định 3710/QĐ-UBND_ĐT
Tên thủ tục Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại thủ tục TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, chuyển công chức chuyên môn xử lý.
Bước 3: Công chức chuyên môn Phòng Tài chính - Kế hoạch thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhậnvà trả kết quả để tra cho cá nhân, tổ chức.
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 ngày.: Khác

Lệ phí:

Đối với chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán các công trình do Sở Giao thông vận tải thẩm tra được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được duyệt (hoặc được điều chỉnh) nhân với tỷ lệ định mức quy định tại Bảng định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (tại Khoản 1 Điều 20 của Thông tư 10/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính) cộng với thuế GTGT.

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình hoàn thành; dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị
1. Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính). Trường hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, tờ trình phải nêu rõ những nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất và lý do không thống nhất giữa chủ đầu tư và đơn vị kiểm toán độc lập; Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Biểu mẫu báo cáo quyết toán theo quy định (bản chính; từ mẫu số 01/QTDA đến mẫu số 08/QTDA); Mau 02-QTDA-Danh muc cac van ban phap ly, hop dong.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Biểu mẫu báo cáo quyết toán theo quy định (bản chính; từ mẫu số 01/QTDA đến mẫu số 08/QTDA); Mau 04-Tham dinh bao cao kinh te-ky thuat dau tu xay dung.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Biểu mẫu báo cáo quyết toán theo quy định (bản chính; từ mẫu số 01/QTDA đến mẫu số 08/QTDA); Mau 05-QTDA-Tai san dai han moi tang.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Biểu mẫu báo cáo quyết toán theo quy định (bản chính; từ mẫu số 01/QTDA đến mẫu số 08/QTDA); Mau 06-QTDA-Tai san ngan han ban giao.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Biểu mẫu báo cáo quyết toán theo quy định (bản chính; từ mẫu số 01/QTDA đến mẫu số 08/QTDA); Mau 07-QTDA-Gia tri vat tu, thiet bi ton dong.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Biểu mẫu báo cáo quyết toán theo quy định (bản chính; từ mẫu số 01/QTDA đến mẫu số 08/QTDA); Mau so 01-QTDA-BC Tong hop quyet toan du an hoan thanh.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Biểu mẫu báo cáo quyết toán theo quy định (bản chính; từ mẫu số 01/QTDA đến mẫu số 08/QTDA); Mau 03-QTDA-Bang doi chieu so lieu cap von, cho vay, thanh toan von dau tu.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Biểu mẫu báo cáo quyết toán theo quy định (bản chính; từ mẫu số 01/QTDA đến mẫu số 08/QTDA); Mau 08-QTDA-Tinh hinh thanh toan va cong no cua du an.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Toàn bộ các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính hoặc bản do chủ đầu tư sao y bản chính); Bản chính: 1
Bản sao: 1
4. Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng gồm bản chính các tài liệu: hợp đồng xây dựng; các biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán; các văn bản phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, phát sinh, thay đổi (nếu có); biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành toàn bộ hợp đồng; bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B); hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình đối với hợp đồng có công việc thi công xây dựng (bản chính hoặc bản do chủ đầu tư sao y bản chính); biên bản thanh lý hợp đồng đối với trường hợp đã đủ điều kiện thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng; các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng; Bản chính: 1
Bản sao: 0
5. Biên bản nghiệm thu công trình hoặc hạng mục công trình độc lập hoàn thành đưa vào sử dụng, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản chính); Bản chính: 1
Bản sao: 0
6. Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của đơn vị kiểm toán độc lập trong trường hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán (bản chính); Bản chính: 1
Bản sao: 0
7. Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật điều tra; báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (nếu có); dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị
1. Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính); Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Biểu mẫu Báo cáo quyết toán theo quy định (bản chính; các mẫu số 03, 08, 09/QTDA); Mau 03-QTDA-Bang doi chieu so lieu cap von, cho vay, thanh toan von dau tu.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Biểu mẫu Báo cáo quyết toán theo quy định (bản chính; các mẫu số 03, 08, 09/QTDA); Mau 09-QTDA-Bao cao quyet toan du an hoan thanh.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2. Biểu mẫu Báo cáo quyết toán theo quy định (bản chính; các mẫu số 03, 08, 09/QTDA); Mau 08-QTDA-Tinh hinh thanh toan va cong no cua du an.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
3. Toàn bộ các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 09/QTDA (bản chính hoặc bản do chủ đầu tư sao y bản chính); Bản chính: 1
Bản sao: 0
4. Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng gồm bản chính các tài liệu: hợp đồng xây dựng; các biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán; các văn bản phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, phát sinh, thay đổi (nếu có); biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành toàn bộ hợp đồng; bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B); biên bản thanh lý hợp đồng đối với trường hợp đã đủ điều kiện thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng; Bản chính: 1
Bản sao: 0
5. Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của đơn vị kiểm toán độc lập trong trường hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán; Bản chính: 1
Bản sao: 0
6. Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật điều tra; báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư. Bản chính: 1
Bản sao: 0
* Ngoài ra, trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan để phục vụ công tác thẩm tra quyết toán. Bản chính: 0
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Uỷ ban nhân dân huyện
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp & CQ được ủy quyền Không có thông tin
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
43/2013/QH13 Luật 43/2013/QH13 2013-11-26 Quốc Hội
18/2016/TT-BXD Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình 2016-06-30
59/2015/NĐ-CP Nghị định 59/2015/NĐ-CP 2015-06-18 Chính phủ
50/2014/QH13 Luật 2014-06-18 Quốc Hội
68/2019/NĐ-CP Nghị định 2019-08-14 Chính phủ
83/2015/QH13 Luật 83/2015/QH13 2015-06-25
12/2020/QĐ-UBND Quy định nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2020-05-11 UBND Thành phố Đà Nẵng
09/2019/TT-BXD Thông tư 09/2019/TT-BXD 2019-12-26
63/2014/NĐ-CP Nghị định 63/2014/NĐ-CP 2014-06-26
10/2020/TT-BTC Thông tư 10/2020/TT-BTC 2020-02-20
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

46789349