Cơ quan thực hiện

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Mã thủ tục 2.000575.000.00.00.H17
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2663/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2022-10-11
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 50.000 đồng/lần.

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Hộ kinh doanh 

Cách thức thực hiện

Hộ kinh doanh trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

Điều kiện thực hiện

Hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
2. Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;
3. Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;
4. Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Số bộ hồ sơ

01 bộ

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp lại cho hộ kinh doanh.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện
Bước 1: Người nộp hồ sơ có thể nộp tại Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc cổng dịch vụ công thành phố (https://dichvucong.danang.gov.vn) hoặc chọn thực hiện qua dịch vụ Bưu chính.
Bước 2: Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh có thể gửi văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh. Sau khi nhận được hồ sơ, Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho phòng Tài chính – Kế hoạch trong cùng ngày.
Bước 3: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Ngay sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, phòng Tài chính – Kế hoạch chuyển cho Bộ phận Một cửa để trả cho hộ kinh doanh
Bước 4: Trường hợp hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới thì Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của các lần trước đó không còn hiệu lực.
 
Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Căn cứ pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 
2. Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
3. Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
4. Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
5. Nghị quyết 55/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Nộp trực tuyến Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

46855192