Cơ quan thực hiện

Đăng ký khai thác nước dưới đất

Mã thủ tục DN1.000110
Lĩnh vực Tài nguyên nước
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2183/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2021-06-23
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai của tổ chức,cá nhân, UBND cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra nội dung thông tin, xác nhận và tờ khai và gửi 01 bản cho tổ chức, cá nhân.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có.

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện UBND quận huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp tờ khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HDND và UBND cấp huyện.

Điều kiện thực hiện

Giếng khoan khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất công nghiệp với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm,có chiều sâu của giếng lớn hơn 20 mét nằm trong các khu vực quy định tại Điều 1 Quyết định số 5266/QĐ-UBND.

Số bộ hồ sơ

02 tờ.

Kết quả thực hiện

Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất có xác nhận của UBND cấp huyện hoặc văn bản trả lời không xác nhận có nêu rõ lý do.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Căn cứ Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 5266/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, ấp, phum, bản, sóc (sau đây gọi chung là tổ trưởng dân phố) thực hiện rà soát, lập danh sách tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất thuộc diện phải đăng ký trên địa bàn; thông báo và phát 02 tờ khai theo mẫu số 38 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho tổ chức, cá nhân để kê khai.
Trường hợp chưa có giếng khoan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký khai thác trước khi tiến hành khoan giếng.
 Bước 2: Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hoàn thành hai (02) tờ khai và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.
Bước 3: UBND cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra nội dung thông tin, xác nhận vào tờ khai và gửi Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 01 bản để trả cho tổ chức, cá nhân.Trường hợp không đủ điều kiện để được xác nhận đăng ký, UBND cấp huyện trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.
Tổ chức, cá nhân đã đăng ký khai thác nước dưới đất, nếu không tiếp tục khai thác, sử dụng thì phải thông báo và trả tờ khai cho cơ quan đăng ký hoặc tổ trưởng dân phố để báo cho cơ quan đăng ký và thực hiện việc trám, lấp giếng không sử dụng theo quy định.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất theo mẫu số 38 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT.
  •  
Căn cứ pháp lý

1. Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13;
2. Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;
3. Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;
 4. Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng;
5. Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tàinguyên và Môi trường quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21775268