Cơ quan thực hiện

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Mã thủ tục DN1.000112
Lĩnh vực Đăng ký đất đai
Thông tin công bố
  • Số QĐ: 2183/QĐ-UBND
  • Ngày hiệu lực: 2021-06-23
Cách thức nộp trực tuyến Thủ tục này được nộp trực tuyến
Thời hạn giải quyết

Không quá 15 ngày,  cụ thể theo trình tự thực hiện.

Mức trực tuyến 4
Lệ phí

Không có.

Phí
Văn bản quy định lệ phí
Cơ quan thực hiện UBND quận huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Đối tượng thực hiện

Cá nhân.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

Điều kiện thực hiện

Không có.

Số bộ hồ sơ

01 bộ.

Kết quả thực hiện

Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, huyện.

Mẫu đơn, tờ khai
Trình tự thực hiện

Bước 1: Người sử dụng đất nộp đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND quận, huyện đối với hộ gia đình, cá nhân.
Trong thời gian không quá 01 ngày, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
Bước 2: Trong thời gian không quá 2,5 ngày, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác minh thực địa, xem xét tính phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; trích sao hồ sơ địa chính có thể hiện vị trí, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường. 
Bước 3: Trong thời gian không quá 05 ngày, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; ký lại hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất và chuyển lại hồ sơ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ngay sau khi có Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận trước khi Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Thời gian này không tính vào tổng thời gian giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định).
Bước 4: Thời gian 01 ngày ngay sau khi nhận được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và hồ sơ liên quan từ Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm chuyển thông tin nghĩa vụ tài chính đến cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.
Bước 5: Trong thời gian không quá 03 ngày, Cơ quan Thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính và thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
Bước 6: Thời gian không quá 1,5 ngày, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính và trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay sau khi người sử dụng đất cung cấp chứng từ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và chuyển kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 7: Thời gian không quá 01 ngày, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trao Giấy chứng nhận (đã đăng ký biến động) cho người sử dụng đất.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai
1. Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu.
2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  •  
Căn cứ pháp lý

1. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
3. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
4. Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
5. Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất.

Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Quay lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

21813633