Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1761 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
1762 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng 3 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
1763 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập 3 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
1764 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong thành phố Đà Nẵng 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
1765 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại thành phố Đà Nẵng sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
1766 Thỏa thuận điều động cán bộ, công chức phường, xã thuộc đối tượng thu hút nguồn nhân lực của thành phố, học viên Đề án Tạo nguồn cán bộ cho chức danh Bí thư, Chủ tịch UBND phường, xã (Đề án 89) ra ngoài thành phố 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
1767 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng 4 Thư viện UBND phường xã Chi tiết
1768 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng 2 Thư viện UBND quận huyện Chi tiết
1769 Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 4 Tín ngưỡng, tôn giáo UBND quận huyện Chi tiết
1770 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng 4 Thư viện UBND phường xã Chi tiết
1771 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng 2 Thư viện UBND quận huyện Chi tiết
1772 Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng 2 Thư viện UBND quận huyện Chi tiết
1773 Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng 4 Thư viện UBND phường xã Chi tiết
1774 Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên 4 Trọng tài thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
1775 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
1776 Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã 4 Văn hóa cơ sở UBND phường xã Chi tiết
1777 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Đà Nẵng 4 Nhà ở và Công sản Sở Xây dựng Chi tiết
1778 Thu hồi khu vực biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1779 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
1780 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18425895