Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
801 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc 4 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
802 Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
803 Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
804 Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
805 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
806 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 4 Tín ngưỡng, tôn giáo UBND phường xã Chi tiết
807 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
808 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
809 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
810 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản 4 Đấu giá tài sản Sở Tư pháp Chi tiết
811 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
812 Đăng ký thành lập hội (có phạm vi hoạt động trong phường, xã) 4 Tổ chức hội UBND quận huyện Chi tiết
813 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung 4 Tín ngưỡng, tôn giáo UBND phường xã Chi tiết
814 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (UBND quận/huyện) 4 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
815 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã 3 Liên hiệp Hợp tác xã Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
816 Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người 4 Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
817 Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam 4 Hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
818 Đề nghị bổ nhiệm công chứng viên 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
819 Đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
820 Đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
821 Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
822 Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
823 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
824 Đề nghị miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm) 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
825 Đề nghị thành lập Văn phòng công chứng 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
826 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác 4 Tín ngưỡng, tôn giáo UBND phường xã Chi tiết
827 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
828 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện 4 Tôn giáo UBND quận huyện Chi tiết
829 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
830 Đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương (Sở Nội vụ) 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
831 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
832 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
833 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương Chi tiết
834 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện tích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương Chi tiết
835 Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính; tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ; loại hình của cơ sở bán lẻ (Trừ trường hợp thay đổi loại hình cơ sở bán lẻ thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini); điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ 4 Thương mại quốc tế Sở Công Thương Chi tiết
836 Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 4 Văn hóa cơ sở - Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
837 Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 4 Văn hóa cơ sở - Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao Chi tiết
838 Đổi tên hội 4 Quản lý hội Sở Nội vụ Chi tiết
839 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
840 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người chính sách như thương binh 2 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
841 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
842 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày 4 Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
843 Giải thể trường Trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) 4 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
844 Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG 4 Kinh doanh khí Sở Công Thương Chi tiết
845 Hòa giải tranh chấp đất đai 2 Đăng ký đất đai UBND phường xã Chi tiết
846 Hợp nhất công ty luật 4 Luật sư Sở Tư pháp Chi tiết
847 Hợp nhất Văn phòng công chứng 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
848 Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu; thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá; máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản 3 Thủy sản Chi cục Thuỷ sản Chi tiết
849 Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 4 Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
850 Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chương trình, dự án đầu tư sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố 3 Viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

20992249