Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1801 Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1802 Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố 4 Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Chi tiết
1803 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
1804 Thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu 4 Quản lý Công sản Sở Tài chính Chi tiết
1805 Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định 4 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
1806 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
1807 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể 4 Công chứng Sở Tư pháp Chi tiết
1808 Thỏa thuận điều động cán bộ, công chức phường, xã thuộc đối tượng thu hút nguồn nhân lực của thành phố, học viên Đề án Tạo nguồn cán bộ cho chức danh Bí thư, Chủ tịch UBND phường, xã (Đề án 89) ra ngoài thành phố 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
1809 Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa 4 Kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải Chi tiết
1810 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng 4 Thư viện UBND phường xã Chi tiết
1811 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng 4 Thư viện UBND quận huyện Chi tiết
1812 Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1813 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng 4 Thư viện UBND phường xã Chi tiết
1814 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng 4 Thư viện UBND quận huyện Chi tiết
1815 Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng 4 Thư viện UBND quận huyện Chi tiết
1816 Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng 4 Thư viện UBND phường xã Chi tiết
1817 Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên 4 Trọng tài thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
1818 Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1819 Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1820 Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã 4 Văn hóa cơ sở UBND phường xã Chi tiết
1821 Thông báo về việc sáp nhập công ty trong trường hợp sau sáp nhập công ty, công ty nhận sáp nhập không thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 4 Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1822 Thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1823 Thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài 4 Đầu tư Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
1824 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Đà Nẵng 4 Nhà ở và Công sản Sở Xây dựng Chi tiết
1825 Thu hồi khu vực biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
1826 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1827 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (UBND quận/huyện) 2 Chứng thực UBND quận huyện Chi tiết
1828 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc (UBND Quận Huyện) 2 Chứng thực UBND quận huyện Chi tiết
1829 Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 4 Xây dựng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
1830 Thủ tục cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 4 Xây dựng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
1831 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 4 Xây dựng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
1832 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 4 Xây dựng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
1833 Thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cho cán bộ, công chức (CBCC), viên chức quản lý (VCQL) thành phố Đà Nẵng 3 Công tác lãnh sự Sở Ngoại vụ Chi tiết
1834 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) 4 An toàn thực phẩm UBND quận huyện Chi tiết
1835 Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 4 Xây dựng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
1836 Thủ tục cấp lại Thẻ Thừa phát lại 4 Thừa phát lại Sở Tư pháp Chi tiết
1837 Thủ tục cấp mới Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP (UBND quận/huyện) 4 Người có công UBND quận huyện Chi tiết
1838 Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài. 4 Hòa giải thương mại Sở Tư pháp Chi tiết
1839 Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh 4 Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
1840 Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện trong thành phố 2 Bảo trợ xã hội UBND quận huyện Chi tiết
1841 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản 2 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
1842 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản 2 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
1843 Thủ tục chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại 4 Thừa phát lại Sở Tư pháp Chi tiết
1844 Thủ tục chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại 4 Thừa phát lại Sở Tư pháp Chi tiết
1845 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 4 Văn hóa Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. Chi tiết
1846 Thủ tục đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại 4 Thừa phát lại Sở Tư pháp Chi tiết
1847 Thủ tục đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại 4 Thừa phát lại Sở Tư pháp Chi tiết
1848 Thủ tục đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại 4 Thừa phát lại Sở Tư pháp Chi tiết
1849 Thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại 4 Thừa phát lại Sở Tư pháp Chi tiết
1850 Thủ tục đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày 4 Lao động Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

25889313