Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND quận huyện

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
161 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại 3 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
162 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại 3 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
163 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 3 Chứng thực Phòng Tư pháp Chi tiết
164 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 3 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
165 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 3 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
166 Đăng ký khi hợp tác xã chia 3 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
167 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 3 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
168 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 3 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
169 Đăng ký khi hợp tác xã tách 3 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
170 Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 3 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
171 Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa đối với trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật. 3 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
172 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa (UBND Quận Huyện) 3 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
173 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (UBND quận/huyện) 3 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
174 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa (UBND quận/huyện) 3 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
175 Đăng ký phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 3 Giao Thông Vận Tải UBND quận huyện Chi tiết
176 Đăng ký thành lập hợp tác xã 3 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
177 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 3 Quản lý đăng ký kinh doanh UBND quận huyện Chi tiết
178 Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài (UBND quận/huyện) 3 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
179 Lấy ý kiến về đăng ký thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại 3 Giáo dục và Đào tạo UBND quận huyện Chi tiết
180 Phục hồi danh dự (UBND quận/huyện) 3 Bồi thường nhà nước UBND quận huyện Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

11158315