Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND phường xã

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
61 Thủ tục giải quyết Chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
62 Cấp phép hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh và các loại xe tương tự 4 Đường bộ UBND phường xã Chi tiết
63 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
64 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 4 Giáo dục và Đào tạo UBND phường xã Chi tiết
65 Thủ tục xác nhận hồ sơ tiếp nhận người có công cách mạng vào Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
66 Thủ tục xác nhận hồ sơ trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc hộ cận nghèo (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
67 Cấp mới thẻ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
68 Chứng thực di chúc 4 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
69 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
70 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
71 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để cá nhân hoạt động thương mại 4 Đường bộ UBND phường xã Chi tiết
72 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
73 Đăng ký chấm dứt việc giám hộ 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
74 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng 4 Tôn giáo Chính phủ UBND phường xã Chi tiết
75 Đăng ký khai thác nước dưới đất 4 Tài nguyên nước UBND phường xã Chi tiết
76 Đăng ký khai tử lưu động 3 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
77 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 4 Tôn giáo Chính phủ UBND phường xã Chi tiết
78 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã 4 Tôn giáo Chính phủ UBND phường xã Chi tiết
79 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở 4 Thể dục thể thao UBND phường xã Chi tiết
80 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng 4 Tôn giáo Chính phủ UBND phường xã Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

60012356