Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND phường xã

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
51 Xác nhận diện khó khăn, đói nghèo, tai nạn, bệnh tật (UBND phường xã) 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
52 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để làm mặt bằng tập kết máy móc, thiết bị, phục vụ thi công các công trình xây dựng 4 Đường bộ UBND phường xã Chi tiết
53 Đăng ký kết hôn lưu động 3 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
54 Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
55 Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
56 Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
57 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 4 Nuôi con nuôi UBND phường xã Chi tiết
58 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
59 Hòa giải tranh chấp đất đai 4 Đất đai UBND phường xã Chi tiết
60 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
61 Thủ tục giải quyết Chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
62 Cấp phép hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh và các loại xe tương tự 4 Đường bộ UBND phường xã Chi tiết
63 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
64 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 4 Giáo dục và Đào tạo UBND phường xã Chi tiết
65 Thủ tục xác nhận hồ sơ tiếp nhận người có công cách mạng vào Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
66 Thủ tục xác nhận hồ sơ trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc hộ cận nghèo (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
67 Cấp mới thẻ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
68 Chứng thực di chúc 4 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
69 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
70 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
71 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để cá nhân hoạt động thương mại 4 Đường bộ UBND phường xã Chi tiết
72 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
73 Đăng ký chấm dứt việc giám hộ 4 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
74 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng 4 Tôn giáo Chính phủ UBND phường xã Chi tiết
75 Đăng ký khai thác nước dưới đất 4 Tài nguyên nước UBND phường xã Chi tiết
76 Đăng ký khai tử lưu động 3 Hộ tịch UBND phường xã Chi tiết
77 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 4 Tôn giáo Chính phủ UBND phường xã Chi tiết
78 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã 4 Tôn giáo Chính phủ UBND phường xã Chi tiết
79 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở 4 Thể dục thể thao UBND phường xã Chi tiết
80 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng 4 Tôn giáo Chính phủ UBND phường xã Chi tiết
81 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 4 Nuôi con nuôi UBND phường xã Chi tiết
82 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường 4 Môi trường UBND phường xã Chi tiết
83 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 4 Tôn giáo Chính phủ UBND phường xã Chi tiết
84 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 4 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
85 Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 4 Chứng thực UBND phường xã Chi tiết
86 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung 4 Tôn giáo Chính phủ UBND phường xã Chi tiết
87 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác 4 Tôn giáo Chính phủ UBND phường xã Chi tiết
88 Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
89 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 4 Tôn giáo Chính phủ UBND phường xã Chi tiết
90 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 4 Tôn giáo Chính phủ UBND phường xã Chi tiết
91 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 4 Tôn giáo Chính phủ UBND phường xã Chi tiết
92 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở (UBND phường xã) 4 Bảo trợ xã hội UBND phường xã Chi tiết
93 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm 4 Văn hóa UBND phường xã Chi tiết
94 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để lắp đặt các công trình phục vụ công cộng; lắp đặt quảng cáo và lắp đặt trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt 4 Đường bộ UBND phường xã Chi tiết
95 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tổ chức các hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền 4 Đường bộ UBND phường xã Chi tiết
96 Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
97 Giải quyết bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 4 Bồi thường nhà nước Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính quy định tại Điều 33 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 ở cấp xã. Chi tiết
98 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 4 Giáo dục và Đào tạo UBND phường xã Chi tiết
99 Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết
100 Thủ tục trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (UBND phường xã) 4 Người có công UBND phường xã Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

60000567