Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
101 Công nhận khu vực biển 4 Biển và hải đảo UBND quận huyện Chi tiết
102 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
103 Đăng ký khai thác nước dưới đất 4 Tài nguyên nước UBND quận huyện Chi tiết
104 Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường 4 Môi trường UBND quận huyện Chi tiết
105 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
106 Gia hạn Quyết định giao khu vực biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
107 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
108 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển 4 Biển và hải đảo UBND quận huyện Chi tiết
109 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện 4 Đăng ký đất đai UBND quận huyện Chi tiết
110 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 4 Đăng ký đất đai Chi tiết
111 Giao khu vực biển 4 Biển và hải đảo UBND quận huyện Chi tiết
112 Giao khu vực biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
113 Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển 4 Biển và hải đảo UBND quận huyện Chi tiết
114 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
115 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 4 Đăng ký đất đai UBND quận huyện Chi tiết
116 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 4 Môi trường UBND quận huyện Chi tiết
117 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 4 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
118 Thu hồi khu vực biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
119 Thủ tục thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 4 Biển và hải đảo UBND quận huyện Chi tiết
120 Trả lại giấy phép nhận chìm 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18423942