Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
101 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường 4 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
102 Cấp đổi giấy phép môi trường 4 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
103 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
104 Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước biển 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
105 Cấp lại giấy phép môi trường 4 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
106 Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 4 Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng Chi tiết
107 Công nhận khu vực biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
108 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất 4 Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi tiết
109 Đăng ký khai thác nước dưới đất 4 Tài nguyên nước UBND quận huyện Chi tiết
110 Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường 4 Môi trường UBND quận huyện Chi tiết
111 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển 4 Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
112 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
113 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 4 Đăng ký đất đai Chi tiết
114 Giao khu vực biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
115 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
116 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 4 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
117 Thu hồi khu vực biển 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
118 Thủ tục thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 4 Biển và hải đảo UBND quận huyện Chi tiết
119 Trả lại giấy phép nhận chìm 4 Biển và hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
120 Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn 4 Địa chất và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

34704388