Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Sở Nội vụ

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
81 Thỏa thuận tiếp nhận cán bộ, công chức phường, xã từ tỉnh khác đến 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
82 Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh 4 Quản lý chi nhánh, văn phòng đại diện Sở Nội vụ Chi tiết
83 Thủ tục cử đi đào tạo bác sĩ (thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Nội vụ) 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
84 Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh 4 Công tác thanh niên Sở Nội Vụ Chi tiết
85 Xếp lương, nâng bậc lương người quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
86 Cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ 4 Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Sở Nội vụ Chi tiết
87 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ 4 Quản lý Quỹ Sở Nội vụ Chi tiết
88 Đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
89 Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
90 Đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
91 Đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh (Sở Nội vụ) 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
92 Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
93 Đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
94 Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
95 Đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 4 Tôn giáo Ban Tôn giáo Chi tiết
96 Khen thưởng đối ngoại 4 Thi đua khen thưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Chi tiết
97 Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc 4 Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Sở Nội vụ Chi tiết
98 Thỏa thuận điều động cán bộ, công chức phường, xã thuộc đối tượng thu hút nguồn nhân lực của thành phố, học viên Đề án Tạo nguồn cán bộ cho chức danh Bí thư, Chủ tịch UBND phường, xã (Đề án 89) ra ngoài thành phố 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
99 Thủ tục giải thể cơ quan hành chính (chi cục, ban và các tổ chức hành chính tương đương thuộc sở, ban, ngành). 4 Tổ chức, biên chế Sở Nội Vụ Chi tiết
100 Thủ tục thành lập cơ quan hành chính (chi cục, ban và các tổ chức hành chính tương đương thuộc sở, ban, ngành). 4 Tổ chức, biên chế Sở Nội Vụ Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18828364