Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
21 Thủ tục giao đất, cho thuê đất 4 Quy hoạch và xây dựng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
22 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
23 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày 4 Việc làm - an toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
24 Giãn tiến độ đầu tư 4 Đầu tư Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
25 Khởi công xây dựng công trình 4 Quy hoạch và xây dựng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
26 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
27 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
28 Thủ tục xác nhận công trình xây dựng 4 Quy hoạch và xây dựng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
29 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
30 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
31 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân 1 Đăng ký đất đai UBND quận huyện Chi tiết
32 Chuyển nhượng dự án đầu tư 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
33 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
34 Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường 4 Môi trường UBND quận huyện Chi tiết
35 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài 2 Đầu tư Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
36 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế 4 Đầu tư Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
37 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
38 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
39 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
40 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18426530