Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 4 Việc làm - an toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
2 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 4 Việc làm - an toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
3 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 4 Việc làm - an toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
4 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại 4 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
5 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài 4 Lao động Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
6 Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án 4 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
7 Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 của Nghị định 59 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42 Khoản 4 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP) ) 4 Quản lý hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Chi tiết
8 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt đối với trường hợp tự khai thác nước để sử dụng 4 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
9 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
10 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH 4 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
11 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
12 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
13 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
14 Đăng ký Nội quy lao động 4 Lao động Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
15 Thực hiện chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất/một phần dự án/quyền sử dụng đất 4 Mua bán, chuyển nhượng tài sản Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
16 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
17 Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh 4 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
18 Cấp Giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học 4 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
19 Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ 4 Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Chi tiết
20 Đề nghị chấp thuận tổng mặt bằng, phương án kiến trúc và đấu nối hạ tầng kỹ thuật 4 Quy hoạch và xây dựng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
21 Thủ tục giao đất, cho thuê đất 4 Quy hoạch và xây dựng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
22 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
23 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày 4 Việc làm - an toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
24 Giãn tiến độ đầu tư 4 Đầu tư Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
25 Khởi công xây dựng công trình 4 Quy hoạch và xây dựng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
26 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
27 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
28 Thủ tục xác nhận công trình xây dựng 4 Quy hoạch và xây dựng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
29 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
30 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
31 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân 1 Đăng ký đất đai UBND quận huyện Chi tiết
32 Chuyển nhượng dự án đầu tư 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
33 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
34 Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường 4 Môi trường UBND quận huyện Chi tiết
35 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài 2 Đầu tư Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
36 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế 4 Đầu tư Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Chi tiết
37 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
38 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
39 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
40 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
41 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
42 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện 1 Đăng ký đất đai UBND quận huyện Chi tiết
43 Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 4 Đăng ký đất đai Chi tiết
44 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
45 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
46 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
47 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
48 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư 4 Đầu tư Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết
49 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 1 Đăng ký đất đai UBND quận huyện Chi tiết
50 Thẩm định thiết kế kỹ thuật 2 Quy hoạch và xây dựng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

18426190