Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH UBND phường xã

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Cấp giấy chứng nhận biển số nhà. 4 Đất đai UBND các phường, xã Chi tiết
2 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp (trừ các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn và các tuyến đường quy định tại Phụ lục I, Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND thuộc quận Hải Châu) 4 Giao Thông Vận Tải UBND các phường, xã Chi tiết
3 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 4 Bảo trợ xã hội UBND các phường, xã Chi tiết
4 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên (UBND phường, xã) 4 Bảo trợ xã hội UBND các phường, xã Chi tiết
5 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa, xây dựng nhà (trừ các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn và các tuyến đường quy định tại Phụ lục I, Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND thuộc quận Hải Châu) 4 Giao Thông Vận Tải UBND các phường, xã Chi tiết
6 Cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật 4 Bảo trợ xã hội UBND các phường, xã Chi tiết
7 Cấp lại giấy chứng nhận biển số nhà 4 Đất đai UBND các phường, xã Chi tiết
8 Đăng ký kết hôn lưu động 4 Hộ tịch UBND các phường, xã Chi tiết
9 Đăng ký giám sát việc giám hộ 4 Hộ tịch UBND các phường, xã Chi tiết
10 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán (trừ các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn) 4 Giao Thông Vận Tải UBND các phường, xã Chi tiết
11 Chuyển hồ sơ của đối tượng bảo trợ xã hội khi thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện trong thành phố 4 Bảo trợ xã hội UBND các phường, xã Chi tiết
12 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 4 Hộ tịch UBND các phường, xã Chi tiết
13 Đăng ký khai sinh lưu động 4 Hộ tịch UBND các phường, xã Chi tiết
14 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã 4 Tôn giáo UBND các phường, xã Chi tiết
15 Cấp đổi, cấp lại thẻ hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh và các loại xe tương tự 4 Giao Thông Vận Tải UBND các phường, xã Chi tiết
16 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để làm mặt bằng tập kết máy móc, thiết bị, phục vụ thi công các công trình xây dựng (trừ các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn và các tuyến đường quy định tại Phụ lục I, Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND thuộc quận Hải Châu) 4 Giao Thông Vận Tải UBND các phường, xã Chi tiết
17 Cấp phép hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh và các loại xe tương tự 4 Giao Thông Vận Tải UBND các phường, xã Chi tiết
18 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng 4 Tôn giáo UBND các phường, xã Chi tiết
19 Giải quyết hồ sơ tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở trợ giúp xã hội 4 Bảo trợ xã hội UBND các phường, xã Chi tiết
20 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm 4 Bảo trợ xã hội UBND các phường, xã Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng