Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Sở Nội vụ

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức khối sở, ngành, quận, huyện (trừ ĐVSN được giao quyền tự chủ và các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức) 3 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
2 Nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc (thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Nội vụ) 3 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
3 Phê duyệt Kết quả tuyển dụng viên chức khối sở, ngành, quận, huyện (trừ ĐVSN được giao quyền tự chủ và các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức) 3 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
4 Xét chuyển cán bộ, công chức phường, xã thành công chức quận, huyện 3 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
5 Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện 3 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
6 Xét chuyển viên chức thành công chức không qua thi tuyển 3 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
7 Thẩm định xếp lại lương cho cán bộ, công chức phường, xã 3 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
8 Nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố) 3 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
9 Nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố) 3 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
10 Thủ tục cử đi đào tạo sau đại học (thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố) 3 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
11 Cho phép tổ chức đại hội (tách thủ tục) 4 Tổ chức hội Sở Nội vụ Chi tiết
12 Cho ý kiến đối với hồ sơ thôi việc của đối tượng được tiếp nhận và bố trí công tác theo chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao 3 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
13 Điều động công chức đến công tác tại các cơ quan, đơn vị không thuộc biên chế của UBND thành phố (thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Nội vụ) 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
14 Quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức (đối với người đã qua thời gian tập sự) 3 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
15 Chuyển ngạch và xếp lương do thay đổi vị trí việc làm đối với công chức thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ (đối với hồ sơ riêng lẻ) 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
16 Nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc (thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố) 3 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
17 Xem xét cho ý kiến đối với công chức thôi việc 3 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
18 Cho phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện 4 Quản lý chi nhánh Sở Nội vụ Chi tiết
19 Điều động công chức từ sở, quận, huyện này sang sở, quận, huyện khác thuộc UBND thành phố Đà Nẵng 3 Công chức, viên chức Sở Nội vụ Chi tiết
20 Phê duyệt điều lệ hội 4 Tổ chức hội Sở Nội vụ Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

LƯỢT TRUY CẬP

9543090