Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Sở Nội vụ

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức khối sở, ngành, quận, huyện (trừ ĐVSN được giao quyền tự chủ và các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức) 3 Công chức, viên chức Sở Nội vụ TP Đà Nẵng Chi tiết
2 Nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc (thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Nội vụ) 3 Công chức, viên chức Sở Nội vụ TP Đà Nẵng Chi tiết
3 Phê duyệt Kết quả tuyển dụng viên chức khối sở, ngành, quận, huyện (trừ ĐVSN được giao quyền tự chủ và các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức) 3 Công chức, viên chức Sở Nội vụ TP Đà Nẵng Chi tiết
4 Quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức (đối với người đã qua thời gian tập sự) 3 Công chức, viên chức Sở Nội vụ TP Đà Nẵng Chi tiết
5 Thẩm định xếp lại lương cho cán bộ, công chức phường, xã 3 Công chức, viên chức Sở Nội vụ TP Đà Nẵng Chi tiết
6 Cho ý kiến đối với hồ sơ thôi việc của đối tượng được tiếp nhận và bố trí công tác theo chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao 3 Công chức, viên chức Sở Nội vụ TP Đà Nẵng Chi tiết
7 Chuyển ngạch và xếp lương do thay đổi vị trí việc làm đối với công chức thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ (đối với hồ sơ riêng lẻ) 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ TP Đà Nẵng Chi tiết
8 Nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc (thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố) 3 Công chức, viên chức Sở Nội vụ TP Đà Nẵng Chi tiết
9 Xem xét cho ý kiến đối với công chức thôi việc 3 Công chức, viên chức Sở Nội vụ TP Đà Nẵng Chi tiết
10 Xét chuyển cán bộ, công chức phường, xã thành công chức quận, huyện 3 Công chức, viên chức Sở Nội vụ TP Đà Nẵng Chi tiết
11 Xét chuyển viên chức thành công chức không qua thi tuyển 3 Công chức, viên chức Sở Nội vụ TP Đà Nẵng Chi tiết
12 Nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung (thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố) 3 Công chức, viên chức Sở Nội vụ TP Đà Nẵng Chi tiết
13 Thủ tục cử đi đào tạo sau đại học (thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố) 3 Công chức, viên chức Sở Nội vụ TP Đà Nẵng Chi tiết
14 Chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội và phê duyệt điều lệ hội (sửa đổi, bổ sung) 4 Tổ chức hội Sở Nội vụ TP Đà Nẵng Chi tiết
15 Cho phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện 4 Quản lý chi nhánh Sở Nội vụ TP Đà Nẵng Chi tiết
16 Cho phép đổi tên hội và phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) 4 Tổ chức hội Sở Nội vụ TP Đà Nẵng Chi tiết
17 Cho phép giải thể hội 4 Tổ chức hội Sở Nội vụ TP Đà Nẵng Chi tiết
18 Cho phép thành lập hội 3 Tổ chức hội Sở Nội vụ TP Đà Nẵng Chi tiết
19 Cho phép tổ chức đại hội (tách thủ tục) 4 Tổ chức hội Sở Nội vụ TP Đà Nẵng Chi tiết
20 Cho ý kiến việc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức là đối tượng thu hút, đối tượng Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố đến công tác tại các cơ quan, đơn vị không thuộc biên chế của UBND thành phố 4 Công chức, viên chức Sở Nội vụ TP Đà Nẵng Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng