Cơ quan thực hiện

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Sở Khoa học và Công nghệ

Hiển thị tìm kiếm
STT Tên Thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Chọn
1 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách Nhà nước 4 Khoa học, Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
2 Cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ 4 An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 4 Khoa học, Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
4 Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 4 An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
5 Cấp Giấy xác nhận khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 4 An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
6 Cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ 4 An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
7 Cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 4 An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
8 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước 4 Khoa học, Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
9 Gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 4 An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
10 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở 4 An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
11 Sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 4 An toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
12 Thẩm định thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập 4 Khoa học, Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
13 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ 4 Khoa học, Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
14 Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 4 Khoa học, Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
15 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ôxít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 4 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi tiết
16 Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ/chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 4 Khoa học, Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
17 Cấp thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ/Chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 4 Khoa học, Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
18 Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 4 Khoa học, Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Chi tiết
19 Cấp thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (công bố hợp quy) đối với sản phẩm, hàng hoá thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hoá thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ 4 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi tiết
20 Cấp thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật (công bố hợp chuẩn) 4 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Chi tiết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 24 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng